Bewindvoering is een juridische regeling waarbij een persoon (de bewindvoerder) wordt aangesteld om de financiën te beheren van de onderbewindgestelde wanneer deze persoon dit niet in staat is om zelf te doen.
Het doel van bewindvoering is om het vermogen van de cliënt te beschermen, financiële problemen op te lossen en verdere financiële problemen te voorkomen.

 

Een budgetbeheerder is een persoon die verantwoordelijk is voor het beheren van iemands financiën. Het doel van budgetbeheer is om de financiële stabiliteit van een persoon te verbeteren door de inkomsten en uitgaven goed te beheren. Dit wordt vaak gedaan voor mensen die moeite hebben met het op orde houden van hun financiën.  
Soms kunnen zich situaties voordoen waardoor je jouw financiën niet meer zelf kunt regelen. Dat is natuurlijk erg vervelend. Het is dan goed om tijdig aan de bel te trekken en hulp te vragen. Beschermingsbewind of inkomensbeheer kan een uitkomst bieden. 
Vraag vrijblijvend een gesprek aan om te beoordelen of Nubewind iets voor je kan betekenen. 

 

Beschermingsbewind - Volledig beheer van je inkomen en vermogen door een machtiging van de kantonrechter met als doel je financiële belangen te waarborgen en het creëren van een stabiele financiële situatie. 

 

Budgetbeheer - Op vrijwillige basis, door middel van een volmacht, beheer van je inkomen en uitgaven met als doel om rust en orde te scheppen door het creëren van een stabiele financiële situatie.
Let op: Aanvragen voor budgetbeheer nog niet mogelijk. 

 

Betrokken / Betrouwbaar / transparant


Er wordt zoveel mogelijk afgestemd op jouw situatie zodat maatwerk geleverd kan worden. Iedereen is anders. Elke situatie anders en en daar wordt rekening mee gehouden. Je kunt er van op aan dat jij als persoon gezien wordt, naast de financiële situatie. 
Betrouwbaarheid is voor Nubewind belangrijk omdat het uit handen geven van je financiën niet niks is. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je financiën goed beheerd worden. Je kan 24 uur per dag inloggen op mijn Onview waar je inzage hebt in je financiën. Met regelmaat vindt een (evaluatie)gesprek plaats omdat het belangrijk is te weten hoe het met je gaat en dat er vanuit Nubewind gedeeld kan worden hoe het ervoor staat met de financiën. Nubewind voert haar taken serieus en naar behoren uit. Dit betekent dat Nubewind jouw financiën beheert alsof het die van haarzelf betreft.
Er zal (waar het kan) zoveel mogelijk rekening gehouden worden met jouw wensen en belangen.

 

 

Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer?

Budgetbeheer en bewindvoering worden vaak met elkaar verward maar het is niet hetzelfde.

Bij beschermingsbewind neemt de bewindvoerder de gehele financiële verantwoordelijkheid over van de onderbewindgestelde en wordt er een machtiging afgegeven door de rechtbank om de financien te beheren. De meeste post (op kaarten van familie en vrienden na) gaat rechtstreeks naar de bewindvoerder.

Bij budgetbeheer blijft de verantwoordelijkheid bij de persoon zelf.
Je ontvangt dus nog zelf je post, je moet zelf je rekeningen doorsturen naar de budgetbeheerder en je moet zelf wijzigingen doorgeven. 

Wanneer kom je in aanmerking voor bewindvoering?

Iedereen die niet (helemaal) financieel zelfredzaam en 18 jaar of ouder is.
Financiële redzaamheid betekent dat iemand het vermogen heeft om bewuste keuzes te maken en daardoor zijn financiële situatie goed op orde heeft.
Wanneer dit niet het geval is doordat er bijvoorbeeld sprake is van schulden of lichamelijke/mentale problematiek, kan dat een reden zijn om contact op te nemen.

Wat doet de bewindvoerder?

Een bewindvoerder beheert het financieel vermogen van de onderbewindgestelde. Hierbij kun je denken aan het beheren van de inkomsten, bezittingen, uitgaven en eventuele schulden. Maar ook aan het opstellen van een eventueel budgetplan, het aanvragen van toeslagen en het betalen van de vaste lasten.

Lees hier meer: Taken

Wat zijn de kosten?

Tarieven beschermingsbewind 2023.pdf
Bewindvoering:
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de minister en is voor iedere bewindvoerder gelijk.
Er wordt verschil gemaakt in tarieven voor een dossier met problematische schulden en een dossier met weinig tot geen schulden. 

Indien je niet in staat bent de kosten voor bewindvoering te betalen dan kan dit worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Aanvraag wordt door de bewindvoerder gedaan.

Tarieven budgetbeheer 2023.pdf
Budgetbeheer:
De tariefsoort is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Indien er geen sprake is van schuldenproblematiek, dan is het basistarief van toepassing.
Als er wel schulden aanwezig zijn, dan is het plustarief van toepassing.

 

Op deze website vindt je informatie rondom financiële zaken en kan je ook tips vinden om geld te besparen en bewuster met geld om te gaan.

 

Een brochure met informatie over mentorschap, bewindvoering en curatele en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.

Een video waarin uitgelegd wordt wat bewindvoering is en op welke wijze de aanvraagprocedure verloopt.


Nubewind is lid van branchevereniging Horus. 

 

 Vragen?
Aanmelden?
Neem gerust contact op


Plan van aanpak bij schulden

Het is belangrijk om een plan van aanpak te maken wanneer je meerdere schulden hebt.Je creëert hiermee overzicht , het biedt mentale rust doordat het niet meer alleen in je hoofd zit en het helpt je met prioriteiten stellen. De stappen:Stap 1. Maak een overzicht van je schuldenNoteer hierbij:- De schuldeiser en de oorspronkelijke schuldeiser als het al bij een incassobureau of deurwaarder ligt- De totale schuld- Als er sprake is van een lening, de rente percentage en looptijd van de lening

Lees meer »

Rechten en plichten wanneer je onder bewind staat

Veel mensen worden onder bewind gesteld vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals problemen met hun (geestelijke) gezondheid of schulden. Het bijhouden van de financiële administratie kan een enorme last zijn. Een bewindvoerder kan dan hulp bieden door de financiën over te nemen. De bewindvoerder beheert het inkomen en zorgt ervoor dat het leefgeld op tijd wordt uitbetaald. Daarnaast onderhoudt de bewindvoerder contacten met instanties over contracten, verzekeringen, betalingen en achterstanden, en komt op voor jouw belangen. De bewindvoerder zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt, bijvoorbeeld door kwijtschelding aan te vragen of toeslagen en bijstand aan te vragen. Ook is het de taak van de bewindvoerder om te kijken of de huidige verzekeringen, contracten, nog aansluiten bij je persoonlijke situatie en dat er gekeken wordt of de premie die daarvoor betaald wordt reëel is.

Lees meer »

Ondersteuning voor ouders met een laag inkomen

In Nederland zijn er veel ouders die te maken hebben met financiële uitdagingen bij het opvoeden van hun kinderen.ALle ouders in Nederland ontvangen kinderbijslag van de SVB. Dit is een financiële tegemoetkoming voor de kosten van het opvoeden van de kinderen. Per kind is een vast bedrag vastgesteld door de overheid wat per kwartaal uitbetaald wordt.Naast de kinderbijslag zijn er nog voorzieningen en organisaties die specifiek gericht zijn op het financieel ondersteunen van deze gezinnen: 1. Kledingbank De kledingbank is er voor mensen van alle leeftijden met een laag inkomen.Kledingbanken in Nederland verstrekken gratis kleding dat zelf uitgekozen mag worden in een winkel van de Kledingbank. Per half jaar kan er een kledingpakket per gezinslid uitgekozen worden.2. KInderhulp: Kinderhulp is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van het welzijn van kinderen in Nederland die opgroeien in armoede. Ze bieden praktische hulp en ondersteuning op verschillende gebieden, zoals het verstrekken van schoolspullen, kleding, fietsen, en financiële ondersteuning voor activiteiten en uitstapjes. 3. Stichting jarige jobStichting jarige job is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox ter waarde van €35. Hierin zit alles wat nodig is voor een verjaardag, thuis én op school. 4. Stichting LeergeldStichting Leergeld richt zich specifiek op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomenZe bieden financiële ondersteuning voor verschillende kosten die komen kijken bij de schoolgaande kinderen, zoals schoolreizen, sport- en cultuuractiviteiten, contributies voor verenigingen en sportclubs, en computers voor schoolwerk.

Lees meer »

Kom jij in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen bij Sabewa Zeeland?

Als het goed is hebben de meeste mensen de aanslag voor de gemeentelijke belastingen inmiddels ontvangen.Op de aanslag staat vermeld waarvoor er belasting betaald moet worden.1. Rioolheffing: Belasting voor het gebruik van de rioolstelsel van de gemeente.2. Afvalstofheffing: Belasting voor het ophalen en verwerken van afval3. Onroerendezaakbelasting: Belasting over de WOZ-waarde van de woning4. Hondenbelasting: Belasting op het hebben van een hond.

Lees meer »

De voordelen van gespreid betalen van de eigen risico

Iedereen in Nederland is verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten.Naast de premie voor de zorgverzekering hebben we ook te maken met en eigen risico. Hoe lager het eigen risico, hoe hoger de premie.Over het algemeen hebben de meeste mensen de eigen risico vastgelegd op €385. Het eigen risico kan gespreid betaald kan worden in tien termijnen en kan verschillende voordelen met zich meebrengen.

Lees meer »

De belangrijkste financiële veranderingen in 2024

Zoals we allemaal wel merken, is het leven er niet goedkoper op geworden.Boodschappen zijn gestegen, benzine, maar ook de vaste lasten zoals verzekeringen die duurder zijn geworden.In 2024 zijn er een aantal financiele veranderingen waar we allemaal (in)direct mee te maken zullen hebben.De belangrijkste veranderingen:1. Lagere zorgtoeslag.De zorgtoeslag was in 2023 verhoogd wegens de stijgende prijzen van o.a. de zorgpremies.Dit was echter maar voor één jaar doorgevoerd.Wil je weten of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag en wat de hoogte is/zal zijn: 

Lees meer »

Hoe kan een voedselbank jou helpen?

Voedselbanken zijn bedoeld om mensen tijdelijk hulp te bieden die het financieel moeilijk hebben totdat mensen hun financiële situatie hebben kunnen verbeteren. Hulp wordt geboden in het aanbieden van het leveren van voedingsmiddelen.Één keer per week kan een pakket opgehaald worden. In het pakket zitten verse alswel houdbare producten.>In 2020 heeft de voedselbank ruim 160.000 mensen geholpen met het bieden van een voedselpakket.Het aantal is inmiddels behoorlijk toegenomen. Dit komt door de stijgende prijzen van levensmiddelen maar ook op andere gebieden is het leven duurder geworden. Als je niet genoeg geld overhoudt voor eten of drinken is het belangrijk om hulp in te schakelen.Vraag bij de gemeente of bij maatschappelijk werk of er iemand mee kan kijken naar je financiële situatie. Er kan gekeken worden waar mogelijk (nog) aanspraak op gedaan kan worden of waarop bespaard kan worden. Ook kan er een doorverwijzing geregeld worden naar de voedselbank indien je daarvoor in aanmerking komt. Het recht op voedselbank is afhankelijk van wat je overhoudt aan leefgeld per maand.Er wordt gekeken naar het inkomen en uitgaven, financiële omstandigheden en gezinssamenstelling.De criteria om in aanmerking te komen voor de voedselbank zijn te vinden op de website www.voedselbankennederland.nl.De voedselbank streeft ernaar om zoveel mogelijk verse producten te leveren.Maar het blijft wel afhankelijk van de donaties van supermarkten en bakkers.  

Lees meer »

Een budgetvriendelijke feestje

Jij of je kind is bijna jarig en je wilt een feestje geven, maar je zit wat krapper bij kas. Wat nu? Een feestje hoeft niet veel geld te kosten. Je kunt het zo duur maken als je wilt. Het kan zelfs leuk zijn om uitgebreid bezig te zijn met de voorbereiding van het feestje door veel dingen zelf te maken en te doen, niet alleen plezier op het feest zelf, maar ook ervoor al.

Lees meer »

Welke toeslagen zijn er?

Toeslagen zijn financiële bijdragen of tegemoetkomingen die worden verstrekt door de overheid aan burgers om bepaalde kosten of lasten te helpen dekken. Deze toeslagen zijn bedoeld om mensen met een lager inkomen te ondersteunen en hen te helpen bij specifieke uitgaven, zoals zorgverzekering, huur, kinderopvang, of kosten voor kinderen. In Nederland zijn er verschillende soorten toeslagen, waaronder:

Lees meer »

Bespaartips voor boodschappen!

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt besparen op boodschappen.Enkele tips om je te helpen geld te besparen:1. Check de aanbiedingen van de week en maak een boodschappenlijstje.Plan je maaltijden voor een week en maak een lijstje van wat je nodig hebt.Bedenk ook tijdens het maken van een weekmenu hoe je bepaalde producten twee keer kan gebruiken zodat je het niet weg hoeft te gooien. 2. Vergelijk prijzen en beslis waar je boodschappen gaat halen. Over het algemeen zijn A producten een stuk prijziger dan huismerk producten terwijl dat ze net zo goed kunnen zijn.Kijk dus vaker naar beneden in de schappen en bekijk wat je allemaal kan besparen aan kosten.3. Koop seizoensproducten.Het is niet handig om aardbeien te kopen in de winter. Meestal is het niet eens zo lekker als in de zomer maar daarbij is het een stuk duurder. Profiteer van de lokale producten in het seizoen, bij voorkeur bij de boer of op een markt.

Lees meer »