Privacyreglement Nubewind

Om als een goede bewindvoerder te kunnen handelen is Nubewind verplicht om een duidelijk en leesbaar privacyreglement te weergeven en na te leven in de praktijk. Het reglement is een praktische uitwerking van de algemene privacyregels zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist. 
Het reglement bevat informatie voor cliënten en betrokkenen, en is een leidraad voor de medewerker(s) van Nubewind. Het is van kracht gedurende de gehele looptijd van het beschermingsbewind of budgetbeheer.

Gegevensverzameling
Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de uitvoering van het beschermingsbewind of budgetbeheer Nubewind.

Bevoegdheden
De sector kanton van een bevoegde rechtbank heeft de bewindvoerder bij beschikking aangewezen en benoemd, op grond van deze bevoegdheid mogen de gegevens verzameld en verwerkt worden. Bij budgetbeheer is een volmacht getekend voor overname van taken welke vastgelegd zijn in het budgetbeheerovereenkomst.
Nubewind draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens, voor een doelmatig beheer van de gegevens en voor een zorgvuldige behandeling van de gegevens bij het uitoefenen van rechten tot inzage, correctie en toevoeging van de betrokkenen.

Beheer van de gegevens
Dossiers en administratieve gegevensverzamelingen die klantgegevens bevatten worden op de daartoe bestemde server digitaal opgeslagen.
De bewindvoerder of budgetbeheerder van Nubewind is beheerder van het dossier en draagt derhalve de verantwoording over de digitale opslag en de vorming en inhoud van het dossier. Tevens is zij de enigste bevoegden die toegang hebben tot de dossiers en de administratieve gegevensverzameling.
Nubewind draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de dossiers.

Bewaring van gegevens
De dossiers met de daarin opgenomen gegevens worden tot zeven jaar (wettelijk termijn) na afsluiting van het beschermingsbewind of budgetbeheer bewaard.
Nubewind draagt zorg voor vernietiging van de data en het dossier zeven jaar na afloop van het beschermingsbewind of budgetbeheer.

Vrijgeven van informatie
De bewindvoerder of budgetbeheerder is verplicht tot geheimhouding jegens eenieder die niet in relatie staat tot het beschermingsbewind, budgetbeheer of betrokken is bij de uitvoering hiervan.

Nubewind verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met of namens u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Nubewind legt verantwoording over het bewind af aan onze cliënten en aan de kantonrechter. Dat is zo in de wet bepaald.. Nubewind legt geen verantwoording af aan andere personen. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens waartoe zij toegang hebben. De accountant heeft tevens een geheimhoudingsplicht.

 

In heel bijzondere gevallen kan informatie gedeeld worden aan derden buiten toestemming om:
• Als er voldaan moet worden aan een gerechtelijk bevel, wet of wettelijk proces;
• als er openbaarmaking nodig of wenselijk is om de bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid Nubewind te waarborgen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van de bescherming tegen fraude.

Indien de cliënt wenst dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – beschikken over de financiële gegevens, dan mag er toestemming gegeven worden per mail of schriftelijke toestemming per post.
Toestemming kan altijd schriftelijk of per email weer ingetrokken worden, zonder opgaaf van reden.

Inzage
Cliënten hebben recht op inzage in de gegevens die over hem zijn verzameld.
Nubewind maakt gebruikt van de applicatie Onview. Iedere cliënt heeft een eigen inlognaam en code. Alle gegevens met betrekking tot het budget, betalingen, schulden en betalingsregelingen zijn 24 uur per dag zichtbaar in het systeem. Transparantie wordt hierdoor gewaarborgd.

Klachten
Klachten rondom de schending van zaken, zoals beschreven in dit privacyreglement, kunnen bij Nubewind schriftelijk worden ingediend. Op deze klacht krijgt u binnen twee weken een schriftelijke reactie. Zie kopje ´klachtenregelement´. 

Ook kunt u een klacht indienen bij de kantonrechter of de branchevereniging waarbij Nubewind is aangesloten.